RAF-Místo narození Brno

Kniha a výstava fotografií o brněnských letcích RAF

Poděkování za podporu a pomoc při vzniku publikace bychom rádi vedli třemi směry. Ten první míří k archivářské obci, která má velkou zásluhu na vydání knihy. Již u první myšlenky na zveřejnění části sbírky stál archivář. Byl jím Vojtěch Šustek z Archivu hlavního města Prahy, jehož entuziasmus dokázal přimět autory k prvním krůčkům a získání vzájemné důvěry. Na tom, že nezůstalo jen u myšlenky a plány se mohly stát skutečností, má velkou zásluhu Archiv města Brna, který se ujal nancování celého projektu. Každý, kdo spolupracuje s Archivem města Brna, musí ocenit vstřícnost a profesionalitu jeho zaměstnanců. Jmenovitě patří poděkování Radaně Červené za příjemnou spolupráci a Lucii Zajíčkové za rychlé a obsáhlé rešerše z fondů. Za ochotu a pomoc při vyhledávání a předkládání velkého množství archivního materiálu je třeba poděkovat i Lence Matušíkové z Národního archivu v Praze, Jiřímu Fléglovi z Vojenského historického archivu v Praze a Mileně Balcové z Vojenského historického archivu v Bratislavě. A byli to opět archiváři, kteří texty pročítali a svými připomínkami dotvářeli jejich podobu. Všem kolegům a kamarádům patří velké díky za jejich zájem a ochotu pročítat desítky stránek rozpracovaného textu. Nakonec je třeba zmínit i Moravský zemský archiv Brně, který spoluautorce knihy a zároveň své zaměstnankyni poskytl prostor pro rozsáhlou heuristickou činnost. Poděkování jiného druhu, ovšem neméně důležité, patří paní Janě Popelkové za její celoživotní podporu a toleranci. Stejně tak si zaslouží díky všichni přátelé a známí, kteří sdílejí zájem o osudy letců v RAF a jsou vždy ochotni pomoci radou či poučením. Jmenovitě připomeňme alespoň Jiřího Raila. Ve zcela odlišném duchu se ponese poděkování třetí, které patří všem československým příslušníkům RAF, kteří velkou měrou přispívali k úspěchům britského letectva v období druhé světové války, ať už ve vzduchu, nebo na zemi. Konečně i jejich potomci, příbuzní a známí mají velkou zásluhu na tom, že svědectví o službě v RAF, jako jsou deníky, fotogra e či dobové předměty, se nejen dožívají dnešní doby, ale díky jejich vstřícnosti se dostávají i mezi širší veřejnost. Samozřejmě nelze zapomenout na potomky či příbuzné tehdejších fotografů, kterým rovněž patří poděkování.

Michaela Zemánková, Jaroslav Popelka